Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Niedziela i Święta: 08:00, 11:00, 12:30, 15:00,

Święta zniesione: 08:00, 18:00,

Dni powszednie: 18:00

Dziękuję wszystkim,którzy włączyli się w pomoc świąteczną. Bardzo dziękuję za dary żywnościowe i paczki świąteczne dla dzieci. Niech uśmiech dzieci i modlitwa będą wyrazem wielkiej wdzięczności.


Zasady działania Parafialnego Zespołu Caritas Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Radomiu 1. Cel i zadania Parafialnego Zespołu Caritas
  1. Celem Zespołu jest niesienie pomocy potrzebującym osobą (rodzinom) zamieszkałym na terenie parafii – bez względu na ich wyznanie i przekonania.
  2. Realizacja tego celu stawia przed zespołem następujące podstawowe zadania:

- mobilizowanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem, modlitwą;

- zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń;

- ustalanie trybu postępowania przy udzielaniu pomocy.

 1. Zespół obejmuje swoim działaniem:

- potrzebujące opieki osoby samotne, starsze, chore, niepełnosprawne;

- rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie;

- osoby ubogie samotnie wychowujące dzieci;

- ludzi uzależnionych: alkoholików, narkomanów i ich rodziny;

- osoby przeżywające inne trudności.

 1. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas.
  1. Członkami są parafianie włączający się w jego działalność przez złożenie pisemnych deklaracji: członka czynnego, członka wspierającego.
  2. Członkowie czynni realizują działalność charytatywną w bezpośrednich kontaktach z osobami potrzebującymi pomocy lub sprawują funkcje administracyjne w kierownictwie Zespołu. Pracę swą pełnią społecznie. Obowiązuje ich w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym udzielana jest pomoc.
  3. Członkowie wspierający świadczą pomoc finansową w formie wpłacania składek kwartalnych, w wysokości dobrowolnie zadeklarowanej lub inne usługi na rzecz Zespołu i jego podopiecznych.
 2. Kierownictwo Parafialnego Zespołu Caritas.
  1. Przewodniczącym jest Proboszcz Parafii który mianuje Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas.
  2. Zarząd na odbywanych zebraniach omawia aktualne problemy charytatywne parafii i sposoby ich rozwiązywania, podejmuje decyzje o przyznawaniu pomocy finansowej i rozpatruje sprawy bieżące.
  3. Członkowie Zarządu pełnią w oznaczonych dniach i godzinach dyżury, celem umożliwienia kontaktu z Zarządem osobom potrzebującym pomocy, przyjmowania wpłat składek przez członków wspierających oraz zgłaszania przez parafian spraw i wniosków dotyczących działalności Zespołu.
 3. Organizacja działalności charytatywnej.
  1. Działalność charytatywna realizowana jest poprzez:

- pomoc materialną;

- pomoc opiekuńczo-usługową;

- wsparcie duchowe;

- akcje charytatywne.


 1. Pomoc materialna udzielana jest w formie:

- wsparcia finansowego, przyznawanego przez Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas na wniosek opiekuna rejonowego i przekazywana albo w gotówce, albo w postaci zakupionych artykułów żywnościowych;

- darów rzeczowych (odzież, obuwie, żywność, pościel, drobne przedmioty gospodarstwa domowego) wydawanych z magazynu na zasadach ustalonych przez Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas.

 1. Pomoc opiekuńczo-usługowa realizowana jest przez odwiedzanie osób starszych, chorych, samotnych dla udzielania im pomocy przy wykonywaniu różnych czynności domowych, dokonywania zakupów, czy wykonywaniu drobnych napraw urządzeń domowych przez będących rzemieślnikami członków czynnych, deklarujących taką pomoc.
 2. Wsparcie duchowe realizowane jest poprzez odwiedziny celem nawiązania rozmowy, wspólnej modlitwy, ewangelizacji, pomoc

w dotarciu do kościoła.

 1. Akcje charytatywne związane z umożliwieniem dzieciom z ubogich rodzin udziału w koloniach letnich, przygotowaniem paczek świątecznych, organizowaniem spotkań w „Tygodniu Miłosierdzia” i inne.
 2. Zespół ewidencjonuje osoby potrzebujące pomocy na podstawie:

- osobistych zgłoszeń tych osób;

- zgłoszeń dokonanych przez inne osoby (krewnych, sąsiadów, przypadkowych obserwatorów);

- informacji przekazywanych przez kapłanów z wizyt duszpasterskich (kolęda, odwiedziny chorych);

- rozeznania prowadzonego przez członków Zespołu we współpracy z opieką społeczną.

Po zaewidencjonowaniu zgłoszenia opiekun rejonowy przeprowadza wraz z drugim członkiem czynnym Zespołu u osoby zgłoszonej wizytację, której wyniki przedstawia Zarządowi dla ustalenia czy daną osobę (rodzinę) należy objąć przez Zespół pomocą i w jakim zakresie, czy też pomoc uważa się za zbędną.

 1. Środki na pomoc charytatywną.
  1. Środki finansowe na pomoc potrzebującym pochodzą:

- ze składek członków wspierających,

- z ofiar składanych do skarbony,

- z dotacji przekazywanych przez osoby fizyczne lub prawne,

- ze zbiórek przykościelnych w terminach ustalonych przez Proboszcza,

- z przekazywanych przez Proboszcza kwot z funduszy parafialnych,

- z innych źródeł (dochody z imprez, sprzedaży kart świątecznych, świec itp.),


 1. Dary rzeczowe (odzież, obuwie, pościel, drobne przedmioty gospodarstwa domowego itp.) pochodzące z przekazywanych przez Parafian, przedsiębiorstwa handlowe, czy producentów ofiar w naturze – gromadzonych w magazynie Zespołu.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Dokumentacja finansowa odzwierciedlająca gospodarowanie środkami pieniężnymi pozostaje do wyłącznego wglądu kierownictwa Zespołu i władz kościelnych. Dla urzędów państwowych i samorządowych należy udzielić odpowiedzi na konkretne pytania.
  2. Niniejsze „Zasady działania Parafialnego Zespołu Caritas Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Radomiu” wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Proboszcza.


Niniejsze Zasady działania Parafialnego Zespołu Caritas Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego zatwierdzam:Ks. Mirosław Kszczot


DEKLARACJA

..............................................................................................................

nazwisko i imię

..............................................................................................................

adres

Włączając się do PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w Radomiu w charakterze CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO deklaruję składkę na cele charytatywne Zespołu w wysokości

...................................... zł kwartalnie


począwszy od ......... kwartału .................... roku

Radom,................................. ..........................................

data podpis

DEKLARACJE PROSZĘ BARDZO PRZESŁAĆ NA ADRES- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


DEKLARACJA

.....................................................................................................................................................

nazwisko i imię

......................................................................................................................................................

adres

Włączając się do PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w Radomiu w charakterze CZŁONKA CZYNNEGO deklaruję uczestnictwo w działalności charytatywnej Zespołu w formie

................................................................................................................................

Dla uwzględnienia przez Radę Zespołu – przy przedstawieniu mi propozycji współpracy – moich umiejętności i warunków osobistych, podaję stosowne informacje:

Zawód...................................................

Data urodzenia......................................

Tel. ......................................................

Czas, jaki mogę przeznaczyć na pracę w Zespole ............................................

Inne informacje ...................................................................................................

.................................................. ...................................

miejscowość, data podpis